خانهرویدادهای تجارت الکترونیک

در یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و در آغاز طرح ناشر شو ,ثبت نام افراد حقیقی و حقوقی جهت فعالیت در حوزه نشر دیجیتال انجام میشود.